Analiza i ocena stanu nauki oraz wypowiadanie się w sprawach polityki naukowej państwa, szczególnie kierunków rozwoju i priorytetów badawczych w dyscyplinie naukowej reprezentowanej w Komitecie;

      Współdziałanie z organami rządowymi, w szczególności z narodowym Centrum Badań, Ministerstwem Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, Radą Główną Szkolnictwa Wyższego i Radą Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych
w sprawach dotyczących ocen stanu, poziomu, priorytetów badawczych i kierunków rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez Komitet;

      Inicjowanie badań oraz tworzenie i rozwoju placówek, a także ocena programów badawczych i zakresu działania instytucji naukowych, dokonywana na wniosek nadzorujących te instytucje organów rządowych i Polskiej Akademii Nauk;

      Współdziałanie w upowszechnianiu wyników badań i prac naukowych oraz wprowadzanie do praktyki społecznej
i gospodarczej rezultatów badań w dyscyplinie reprezentowanej w Komitecie, organizowanie w tym celu między innymi dyskusji i konferencji naukowych;

      Opracowywanie ekspertyz na zlecenie organów rządowych, władz Polskiej Akademii Nauk i z własnej inicjatywy oraz doradztwo naukowe i przedstawianie opinii naukowych w sprawach objętych zakresem działania Komitetu - szczególnie ważnych dla społecznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju kraju;

      Ocena i wypowiadanie się w sprawach poziomu i potrzeb wydawnictw naukowych w zakresie nauk reprezentowanych w Komitecie oraz prowadzenia działalności wydawniczej;

      Analiza i ocena programów nauczania, wypowiadania się w sprawach kształcenia kadr naukowych oraz prowadzenie działań aktywizujących udział w życiu naukowym kraju i zapewniających rozwój młodej kadry naukowej;

      Inicjowanie i prowadzenie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi oraz realizacja zadań wynikających ze współpracy z CIGR (Commission Internationale de Genie Rural);

      Powoływanie sekcji krajowych oraz międzynarodowych unii i stowarzyszeń naukowych;

      Opiniowanie kandydatów na członków korespondentów Polskiej Akademii Nauk z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

      Zgłaszanie i opiniowanie wniosków do nagród naukowych z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

      Współpraca ze specjalistycznymi towarzystwami naukowymi z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet;

      Inne sprawy zlecone przez władze Akademii lub podejmowane z inicjatywy Komitetu;

      Nadawanie własnych nagród i wyróżnień naukowych;

      Organizacja i nadzór nad działaniem Sieci AngEngPol.